Algemene voorwaarden Kunst Van de Riet

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN
van Kunst Van de Riet met recht op herroeping

Inhoud:
I.      TOEPASSINGSBEREIK
II.     CONTRACT AFSLUITEN
III.    RECHT OP HERROEPING
IV.     PRIJZEN, LEVERINGEN, VERZENDKOSTEN
V.      BETALINGSVOORWAARDEN
VI.     KLANTENSERVICE
VII.    VRIJWARINGS- EN GARANTIEBEPALINGEN
VIII.   AANSPRAKELIJKHEID
IX.     BESCHERMDE RECHTEN
X.      GEGEVENSBEVEILIGING/GEGEVENSOPSLAG
XI.     SLOTBEPALINGEN

I.    TOEPASSINGSBEREIK
1.    CONTRACTPARTNERS, CONTRACTTAAL, CONTRACTTEKST

Contractpartners zijn de klanten en Kunst Van de Riet. 
Identiteit, adres en vertegenwoordigingsbevoegdheid van Kunst van de Riet is te zien in de website van Kunst Van de Riet.

2.    CONTRACTUELE GELDIGHEID
Met de registratie erkent de klant de geldigheid van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (ABV) voor alle contractuele betrekkingen tussen de klant en Kunst van de Riet voor de door Kunst van de Riet aangeboden dienstverleningen.
3.    AFWIJKENDE BEPALINGEN
Uitsluitend deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing. Algemene Bedrijfsvoorwaarden van de klant gelden voor zover Kunst van de Riet deze uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft bevonden.

II.    CONTRACT AFSLUITEN
1.    OMSCHRIJVING VAN HET AANBOD
Kunst van de Riet biedt aan de klant op haar website en/of via email of post goederen (bijv. DVD’s, boeken, kunstschildermaterialen; hierna goederen) en dienstverleningen (bijv. cursussen, trainingen, workshops, werkcolleges; hierna cursussen) aan. De omschrijving van de goederen en cursussen kunt u vinden bij het desbetreffende aanbod op de website. De klant krijgt daarnaast eventueel mogelijkheden d.m.v. orientatie en pre-listening of pre-view van afzonderlijke bestanden (bijv. filmclips) middels streaming.
2.    AANMELDING
Voor het gebruik van de diensten van Kunst van de Riet is het noodzakelijk dat de gebruiker zich aanmeldt onder vermelding van persoonlijke gegevens, in het bijzonder de werkelijke naam, het adres en e-mailadres, alsmede de voor de aanbieder noodzakelijke gegevens betreffende de betaling over de door de klant beoogde betalingsmodaliteiten, zoals factuuradres en informatie betreffende de betaling verstrekt. De klant is verplicht om de bij de aanmelding noodzakelijke gegevens juist en volledig te vermelden.
3.    BESTELLING
a) Goederen
De bestelling van goederen via de online-shop (bijv. DVD’s, boeken, kunstschildermaterialen) geschiedt middels het aanklikken van de bestelknop op de desbetreffende website van Kunst van de Riet, alwaar u het aanbod kan vinden. Na het aanklikken van de bestelknop wordt een venster geopend waarin de klant nogmaals wordt verzocht de bestelling te controleren resp. invoerfouten te corrigeren en vervolgens te bevestigen. Met de bevestiging van de bestelling geeft de klant een bindende bestelling af.
De bestellingen via email, post en/of webshop van Kunst van de Riet zal aan de klant middels e-mail bevestigd worden door Kunst van de Riet. Hierin ligt nog geen bindende acceptatie betreffende de contractbestelling van de klant. De bindende acceptatie van de contractbestelling van de klant door Kunst van de Riet geschiedt middels uitdrukkelijke acceptatie, uiterlijk echter bij aanvang van de dienstverlening.
b) Cursussen
De bestelling van cursussen (bijv. cursus voor schilderen, trainingen, werkcolleges, schilderworkshops enz.) geschiedt door het verzenden van het ingevulde aanmeldingsformulier aan Kunst van de Riet. De aanmeldingsformulieren worden op de desbetreffende website van Kunst van de Riet, waarop de aanbieding wordt weergegeven, klaargezet om te downloaden resp. af te drukken. De klant moet het aanmeldingsformulier afdrukken en invullen alsmede voorzien van handtekening en vervolgens retourneren aan Kunst van de Riet (per post of fax). Met het versturen van de aanmelding geeft de klant een bindende bestelling af. Een bestelling of inschrijving van een cursus of workshop kan ook middels de webwinkel www.kunstvanderiet.nl De inschrijving is pas dan geldig als de betaling van de cursus of workshop is voldaan.
Kunst van de Riet zal aan de klant de inkomende bestelling middels e-mail bevestigen. Hierin ligt nog geen bindende acceptatie van de contractbestelling van de klant.

De bindende acceptatie van de contractbestelling van de klant door Kunst van de Riet geschiedt door het retourneren van de door Kunst van de Riet ondertekende aanmelding, uiterlijk echter bij aanvang van de dienstverlening.

4.    LOOPTIJD VAN HET CONTRACT
a) Goederen
Het contract betreffende de levering van goederen heeft geen minimale looptijd.
b) Cursussen
De minimale looptijd van de contracten betreffende de deelname aan de cursussen voor schilderen  wordt telkens in het aanbod op de desbetreffende website en in de aanmelding bepaald.
5.    SYSTEEMVOORWAARDEN, TOEGANGSKOSTEN
Voor het gebruik van het online-aanbod van Kunst van de Riet moet de klant beschikken over hard- en software, met name een computer, een Internetverbinding en een webbrowser. 

Voor de functionaliteit en compatibiliteit van de eindapparatuur is de klant verantwoordelijk. Kunst van de Riet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de probleemloze uitvoering van de online bestellingen met de individuele hard- of software configuratie van de klant.
Door het gebruik van de noodzakelijke technische systemen, eindapparatuur, transmissiewijze, dienstverleningen van derden kunnen bij de klant kosten (bijv. providerkosten, verbindingskosten) ontstaan die voor rekening zijn van de klant.

III.    RECHT OP HERROEPING
1.    De klant kan zijn, bij het afsluiten van het contract, ontstane recht op herroeping binnen 8 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax of e-mail) of middels het retourneren van de goederen toepassen. De termijn begint op zijn vroegst op de dag na het ontvangen van dit recht, bij levering van goederen op de dag na ontvangst bij de ontvanger, bij herhaalde levering van gelijksoortige goederen op de dag na het ontvangen van de eerste deellevering en bij dienstverleningen op de dag na het afsluiten van het contract, telkens vooropgesteld dat de klant op dit tijdstip alle conform het recht op koop op afstand noodzakelijke informatie heeft ontvangen en alle specifieke plichten betreffende het zakelijke, elektronische verkeer door Kunst van de Riet zijn voldaan. Voor handhaving van het herroepingsrecht is het voldoende om tijdig dit herroepingsrecht of de desbetreffende aangelegenheden in te dienen. Het herroepingsrecht moet worden verzonden aan:
Kunst van de Riet
Postbus 122
5140 AC  Waalwijk 
info@kunstvanderiet.com

2. Het herroepingsrecht van de klant vervalt bij dienstverleningen ook als Kunst van de Riet met de uitvoering van de dienstverlening met

uitdrukkelijke toestemming van de klant vóór het aflopen van het herroepingstermijn is begonnen of als de klant deze zelf heeft

teweeggebracht. De deelneming aan een cursus of workshop kan slechts worden opgeschort in overleg met Kunst van de Riet. Het

bedrag dat u voor uw deelneming heeft betaald wordt niet  terugbetaald. Annulering van een cursus of workshop kan slechs tot uiterlijk 3

weken voor aanvang van de cursus of workshop, waarbij een administratieve vergoeding van € 25,- wordt ingehouden op uw betaling. Bij

annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus of workshop wordt er niets gestorneerd. Kunst van de Riet heeft te allen tijd het

recht om de cursus of workshop op te schorten naar een andere datum in geval van overmacht en in geval van te weinig deelnemers aan

de betreffende cursus of workshop. Het minimum aantal deelnemers aan een cursus of workshop is tien.

3. Het herroepingsrecht bestaat niet bij levering van goederen die op basis van hun hoedanigheid niet geschikt zijn om te retourneren, en

bovendien niet bij levering van audio- of video-opnamen of van software, voor zover de geleverde gegevensdragers door de gebruiker

ontzegelt zijn alsmede voor het leveren van kranten, magazines en geïllustreerde tijdschriften.

4. Bij een herroeping worden de reeds ontvangen prestaties teruggevorderd en dient evt. genoten gebruik (bijv. rente) te worden vergoed.

Indien de klant de ontvangen prestatie geheel of deels niet of slechts in verslechterde toestand aan Kunst van de Riet kan teruggeven, is

de klant verplicht om Kunst van de Riet een waardevergoeding te doen toekomen. Bij het afstand doen van de spullen is dit niet van

toepassing als de verslechtering uitsluitend op controle – zoals waarschijnlijk in de winkel mogelijk zou zijn geweest – terug te voeren is.  In

de overige gevallen kan de klant de waardevergoeding voorkomen door de goederen niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles

achterwege te laten dat de waarde beïnvloedt. Goederen die geschikt zijn om in pakketten te verzenden moeten op risico van Kunst van

de Riet worden teruggezonden. De retourkosten zijn voor rekening van de klant, als de geleverde goederen voldoen aan de bestelling en

als de prijs van de te retourneren goederen het bedrag ad € 40,00 niet overschrijdt of als de klant bij een hogere prijs van de goederen ten

tijde van herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft voldaan.  In de overige gevallen is

het retourneren voor de klant gratis. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij de klant afgehaald. De klant moet

binnen 30 dagen na het versturen van de verklaring tot herroeping de verplichtingen betreffende terugbetaling voldoen.IV.    PRIJZEN, LEVERING, VERZENDKOSTEN

  1. PRIJZEN
    De prijzen ten tijde van de bestelling zijn van toepassing. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen in Euro. De wettelijke BTW is van toepassing.

2.    LEVERING
De bestelde goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven factuuradres. Gegevens over de vermoedelijke leveringstermijn zijn vrijblijvend, behalve als de klant bij uitzondering door Kunst van de Riet een leveringstermijn bindend is toegezegd.
3.    BEPERKINGEN BETREFFENDE DIENSTVERLENING
    a)    Goederen
De leververplichting van goederen geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Als een besteld product nog niet is verschenen, wordt de bestelling voor de klant opgenomen. Kunst van de Riet zal de klant direct informeren betreffende het niet tijdig beschikbaar zijn van de goederen.
Als goederen zijn uitverkocht, kan de klant naar keuze een bestelling plaatsen voor een eventuele nadruk of een nieuwe oplage of afstand doen van het contract. Als het product niet leverbaar blijft, heeft Kunst van de Riet het recht om afstand te doen van het contract. De verantwoordelijkheid van Kunst van de Riet betreffende opzet of nalatigheid blijft hierbij onaangetast. Kunst van de Riet zal de klant bij terugtrekking de reeds voldane tegenprestaties onverwijld vergoeden.
    b)    Cursussen
Cursussen en werkcolleges voor schilderen vinden bij Kunst van de Riet uitsluitend doorgang bij een minimum aantal deelnemers. Als de door de klant bestelde cursus te weinig deelnemers heeft, heeft Kunst van de Riet het recht om afstand te doen van het contract. De verantwoordelijkheid van Kunst van de Riet betreffende opzet of nalatigheid blijft hierbij onaangetast. Kunst van de Riet zal de klant direct informeren betreffende de annulering van de cursus en zal direct het recht op terugtrekking uitvoeren. Kunst van de Riet zal de klant bij terugtrekking de reeds voldane tegenprestaties onverwijld vergoeden. Onderbreking van een lopende cursus door de cursist kan in overleg met de cursusleider. Er vind geen restitutie plaats van het reeds betaalde cursusgeld. De cursist kan instappen in een volgende cursus. Deelname aan de schilderscursus is geheel op eigen risico. Kunst van de Riet is niet aansprakelijk voor de schade aan kleding of andere eigendommen welke zijn ontstaan tijdens de schilderscursus. Annuleren is enkel mogelijk met een aantoonbaar bewijs (bijvoorbeeld doktersverklaring). Het totaalbedrag dient uiterlijk dertig (30) dagen  voor aanvang schilderweek zijn voldaan. Deelname aan de schilderworkshop/cursus is geheel op eigen risico. Kunst van de Riet is niet aansprakelijk voor de schade aan kleding of andere eigendommen welke zijn ontstaan tijdens de schildersweek.

Het is niet mogelijk om na inschrijving voor een schildersweek, schildercursus of schilderworkshop te wijzigen van datum. Annuleren is enkel mogelijk met een aantoonbaar bewijs (bijvoorbeeld doktersverklaring). Onderbreking van een lopende cursus door de cursist kan in overleg met de cursusleider. Er vind geen restitutie plaats van het reeds betaalde cursusgeld. De cursist kan instappen in een volgende cursus.

De lessen gaan door bij minimale deelname van vier personen. Mocht u het bedrag hebben voldaan en nadien wordt besloten dat de lessen geen doorgang kunnen vinden, dan ontvangt u uiteraard het totale bedrag retour. Ook wanneer de cursus vol blijkt te zijn krijgt u bericht of u belangstelling heeft voor een andere week of u ontvangt uw volledige overgemaakte bedrag retour.

U verblijft op eigen risico in en rond de door u gekozen locatie voor uw verblijf en neemt deel aan de lessen op het terrein of in het leslokaal, ook op basis van eigen risico. Kunst van de Riet of de schilderdocent is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook.


4.    VERZENDEN
De leveringen geschieden tegen de bij de bestelling behorende verzendkosten.
5.    EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven tot volledige betaling eigendom van Kunst van de Riet.


V.    BETALINGSVOORWAARDEN
1.    BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Op dit moment biedt Kunst van de Riet de volgende betalingsmogelijkheden aan:
–     Overschrijven na ontvangst factuur, binnen 8 dagen of bij cursus of workshop dertig (30) dagen voor aanvang workshop/cursus

Overschrijven bij vooruitbetaling


Nadere details op de webwinkel van Kunst van de Riet, waarop het  aanbod wordt weergegeven.    
2.    BETALING
    a) Goederen
De aanschafprijs moet worden voldaan na ontvangst van de goederen, voor zover uit het desbetreffende aanbod van goederen niets anders resulteert.
    b) Cursus
Voor cursussen gelden bijzondere betalingsvoorwaarden die op de desbetreffende website met het aanbod worden weergegeven.

VI.    KLANTENSERVICE
De klantenservice wordt waargenomen door: Mireille van de Riet.

VII.    VRIJWARINGS- EN GARANTIEBEPALINGEN
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing met de volgende richtlijnen: Bij zichtbare gebreken of onjuiste leveringen is de klant verplicht dit binnen het uitsluitingstermijn van 2 weken na ontvangst van de producten bij Kunst van de Riet schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken. Bij termijnverzuiming is het uitgesloten om alsnog een claim betreffende de gebreken in te dienen. Deze regeling geeft geen uitsluitingstermijn weer voor onzichtbare gebreken. Garanties betreffende de kwaliteit van de producten en dienstverleningen door Kunst van de Riet worden niet verstrekt.

VIII.    AANSPRAKELIJKHEID
1.    Kunst van de Riet is uitsluitend aansprakelijk, ongeacht rechtsgrond, voor opzet en grove nalatigheid. De beperking geldt niet voor schade die voorkomt uit dodelijk of lichamelijk letsel en berust op plichtsverzuim van Kunst van de Riet of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger of door opzettelijk verzuim van belangrijke contractuele verplichtingen of de aansprakelijkheid betreffende de productaansprakelijkheidswetgeving.
2.    Behalve bij grove nalatige plichtverzuim door Kunst van de Riet is de aansprakelijkheid in de hoogte beperkt tot de bij de contractafsluiting kenmerkende voorzienbare schade.
3.    Kunst van de Riet maakt bij zijn dienstverleningen gebruik van server-, distributieprestaties en -kanalen van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transmissiefouten, uitval of onderbrekingen. De aansprakelijkheid van Kunst van de Riet door eigen schuld conform punt 1 en 2 blijft onaangetast.

IX.    BESCHERMDE RECHTEN
De op de website van Kunst van de Riet weergegeven teksten, lay-outs, filmclips, foto’s, muziek, merken, logo’s, grafieken en overige afbeeldingen zijn beschermd door auteursrechtelijke wetgeving, merkenrecht en overige wettelijke bepalingen. Elke toepassing (bijv. verveelvoudiging, verspreiding, publicatie, bewerking) zonder toestemming van Kunst van de Riet is verboden, voor zover het gebruik niet op basis van wettelijke bepalingen bij uitzondering is toegestaan.

X.    GEGEVENSBEVEILIGING/GEGEVENSOPSLAG
De klant bevestigt de kennisname van de Verklaring betreffende Gegevensbeveiliging bij: info@kunstvanderiet.com               
De klant is bekend en gaat ermee akkoord dat de voor de opdrachtafhandeling noodzakelijke persoonlijke gegevens door Kunst van de Riet op gegevensdragers worden opgeslagen. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het opstellen, verwerken en gebruik van persoonsgebonden gegevens. De opgeslagen persoonsgegevens worden door Kunst van de Riet uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het opstellen, verwerken en gebruik van de persoongebonden gegevens van de klant geschiedt met inachtname van de wettelijke regels die hiervoor gelden.
De klant heeft het recht zijn toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen.  .

XI.    SLOTBEPALINGEN
1.    Het recht in Neder;amd, onder uitsluiting van het VN-kooprecht, is van toepassing. Kunst van de Riet is niet onderworpen aan bijzondere gedragscodes.
2.    Als afzonderlijke bepalingen van deze ABV ongeldig of nietig zijn, tast dit niet de werking van de overige bepalingen aan.